[<] [>]
[English]

Prosiectau Ffiseg ar gyfer myfyrwyr bl.3 a bl.4


Cyflwyniadau llafar

Seminar prosiectau

Amseru

bl.3m58
pa bryd?wythnos adolygudiwedd yr arholiadau
hyd a slot15min20min
amser ar gyfer y sgwrs12min15min
amser ar gyfer cwestiynau3min5min
sleidiau llawn≈10-12≈12-15
Nid oes sgwrs ar fgm59.

Cynhelir seminar fydd yn para diwrnod cyfan ac yno bydd pob myfyriwr prosiect yn cyflwyno eu prosiect i weddill y dosbarth a bydd o leiaf dau aelod o staff yn marcio'r holl gyflwyniadau. Mae gan bob sgwrs slot o amser penodedig, ac mae'r ychydig funudau olaf o hwnnw wedi'u neilltuo ar gyfer cwestiynau gan y gynulleidfa. Er y caiff eich sgwrs ei farcio, y nod yw bod y seminar yr un fath â sesiwn mewn cynhadledd yn hytrach nag arholiad llafar. Y syniad yw bod yr holl gyfranwyr yn gofyn cwestiynau i bawb arall mewn ffordd gyfeillgar ac oherwydd chwilfrydedd yn hytrach na siaradwyr unigol yn cael eu holi gan yr aseswyr. Os ydych yn gweld cysylltiadau rhwng pynciau neu ddulliau a gyflwynir mewn trafodaethau gwahanol, mae'n ddefnyddiol tynnu sylw at hyn yn ystod y trafod.

Eich sgwrs

A final-year student presenting his work.

Paratowch sleidiau yn Powerpoint neu pdf ar gyfer eich cyflwyniad a'u lanlwythwch i Blackboard cyn 10pm y nos cyn eich sgwrs. Gall fideos fod yn broblemus. Gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio fformat ffeil safonol pan fyddwch yn ymgorffori fideos yn eich cyflwyniad, a chadwch faint y ffeil mor fach ˆ phosibl er mwyn osgoi oedi neu fethiannau wrth eu llwytho yn ystod eich sgwrs. Peidiwch â gorlwytho'r cyflwyniad â gwybodaeth - mae tua 10-12 sleid yn briodol ar gyfer sgwrs 15 munud.

Mae'n bwysig eich bod yn cadw at yr amser a roddwyd i chi - mewn cynadleddau fel arfer bydd nifer o sesiynau cyfochrog y mae gofyn iddynt redeg ar yr un amser er mwyn i bobl fedru newid rhwng y sesiynau. I wneud yn siŵr eich bod yn llenwi eich slot heb fynd dros amser, dylech ymarfer eich sgwrs ambell waith i gael teimlad ynghylch y mannau hynny lle mae angen i chi gyflymu neu dreulio rhywfaint mwy o amser arnynt. Peidiwch ag ymarfer gormod, er hynny, gan y bydd eich sgwrs yn llai bywiog os ydych chi wedi ei ddysgu ar gof air am air.

Bydd y rhan fwyaf o bobl yn ei chael yn anodd dilyn eich sgwrs wrth ddarllen testun ar yr un pryd, felly peidiwch â chael gormod o destun ar y sgrîn. Yn lle hynny, dewiswch graffeg a phenawdau clir ac esboniwch y rhain wrth siarad. Bydd yna pwyntydd laser i'ch helpu chi i ddangos i'r gynulleidfa pa bwyntiau yr ydych yn sôn amdanynt ar unrhyw adeg benodol. Pwyntiwch at eich sgrîn wrth i chi ymarfer eich sgwrs, neu byddwch yn anghofio pwyntio yng nghanol cynnwrf y cyflwyniad.

Cynllun marcio

25%Cynnwys: y pwrpas wedi'i nodi'n glir, trosolwg da, dadl glir a chywir, casgliad clir a chredadwy, ymateb i gwestiynau
25%Trefn: rhesymegol ac yn hawdd ei ddilyn, cyflwyniad diddorol, prif ran wedi'i ddatblygu'n dda, gorffen yn daclus
10%Cyflymder: sut caiff ei gyflwyno, cadw amser
10%Graffeg: yn esbonio ac yn atgyfnerthu'r araith, wedi'u defnyddio'n hyderus
10%Cyswllt â'r gynulleidfa: dal eich hun yn dda, cyswllt llygad, yn cyfathrebu ac yn cysylltu, ymlacedig
10%Llais: clir, tôn amrywiol, ynganiad da
10%Diddordeb a brwdfrydedd

Cyn i chi ddangos unrhyw ddata, datganwch yn glir beth oedd nod ac amcan eich prosiect. Soniwch am rywbeth y mae'r gynulleidfa yn gwybod amdano'n barod ac yna datblygwch fanylion eich prosiect o hynny. Dangoswch ac eglurwch eich offer a'ch techneg, yna rhowch enghraifft o set nodweddiadol o ddata. Rydych chi'n gyfarwydd â'r data ac rydych chi'n sylwi ar newidiadau bach fel newid graddol yn llinell y gromlin - ond ni fydd eich cynulleidfa yn gallu gweld y pethau hyn, felly mae angen i chi eu hesbonio iddynt - yn argyhoeddiadol! Ar y diwedd, crynhowch eich canlyniadau a dod i unrhyw gasgliadau ehangach. Gwnewch yn siwr eich bod yn ei gwneud yn glir pan fyddwch wedi gorffen: dywedwch diolch, ymgrymwch, dangoswch sleid sy'n dweud 'y diwedd' - unrhyw beth i osgoi distawrwydd lletchwith cyn y caiff y gynulleidfa guro'u dwylo.

Pan gewch gwestiynau, ceisiwch fynd yn ôl at y graff perthnasol yn eich sgwrs. Bydd hyn o gymorth i'r holwr wrth i chi esbonio beth y maent yn holi amdano, a bydd yn eich helpu i ddeall yr hyn y maent am ei wybod. Cofiwch, does neb yn adnabod eich data gystal â chi (hyd yn oed eich goruchwyliwr!), felly does dim rheswm i chi fod yn nerfus. Jyst atebwch unrhyw gwestiynau gorau ag y gallwch. Os bydd yr holwr wedi eich camddeall y tro cyntaf, ceisiwch ail-eirio eich datganiad.


Newidwyd y cynnwys: ruw/190917