[English]

Adroddiad y prosiect

Cynllun marcio

5%Ansawdd, cynhwysedd a phriodoldeb crynodeb i gynulleidfa cyffredinol
5%Ansawdd, cynhwysedd a phriodoldeb y crynodeb gwyddonol
10%Dealltwriaeth gyffredinol
5%Trosolwg o'r prosiect
10%Crynodeb o'r ffiseg sylfaenol a'r theori y mae'n seiliedig arno
15%Dulliau'r ymchwiliad a'r weithdrefn arbrofi
20%Canlyniadau: cywirdeb a chyflwyniad, gan gynnwys graffiau, tablau a barrau gwallau
15%Dehongliad a chasgliadau
15%Arddull ac eglurder yr adroddiad: gramadeg, sillafu, cydbwysedd cynnwys, ansawdd diagramau

Yr adroddiad prosiect yw'r prif allbwn o'ch prosiect. Dylai gael ei ysgrifennu yn y fath ffordd fel y byddai person sy'n wyddonol lythrennog nad ydynt yn arbenigo yn eich maes penodol chi yn gallu'i ddilyn. Mae'r adroddiad yn gyhoeddiad gwyddonol, wedi'i anelu at gynulleidfa nad ydych yn eu hadnabod, ac nid dim ond y bobl sy'n ei farcio. Am y rheswm hwn, mae'n bwysig eich bod yn cymryd gofal arbennig ynghylch y cynnwys yn ogystal â'i gyflwyniad. Gwnewch sawl copi wedi'i rwymo, i'w cyflwyno i'r adran ac i ddarpar gyflogwyr ac efallai i bobl sydd wedi eich cefnogi yn ystod eich astudiaethau.

Caiff eich adroddiad ei farcio gan eich goruchwyliwr a darlithydd arall. Fel y noda'r cynllun marcio, bydd y cynnwys ffeithiol a'r modd a'i gyflwynir yn cael eu hasesu. Bydd yr aseswyr yn ystyried y manylion a'r cerrig milltir a ddangosir yn y disgrifiad o'ch prosiect wrth asesu'ch canlyniadau a'u dehongliad.

Ysgrifennu'r adroddiad

Mae canllawiau cyffredinol ar ysgrifennu adroddiadau i'w cael yn y canllawiau i ysgrifennu adroddiad neu bapur da. Mae hwn yn disgrifio'n fanwl strwythur unrhyw gyhoeddiad ymchwil, ac mae hefyd yn berthnasol i adroddiadau ar brosiectau. Yn benodol, sylwch fod yn rhaid i'r adroddiad gyflwyno amcanion, canlyniadau a chasgliadau'r prosiect mewn ffordd resymegol; nid yw adroddiad cam wrth gam o droeon a stori'r prosiect yn dderbyniol.

Dylech gynnwys eich adolygiad llenyddiaeth fel pennod ar wahân er mwyn i'r adroddiad terfynol fod yn gyflawn, ond wrth gwrs ni chaiff ei farcio eto ar ddiwedd y flwyddyn. Cadwch y canlyniadau a'r drafodaeth arnynt (sef eich dehongliad o'r canlyniadau) ar wahân. Ar ôl i chi orffen y penodau mwyaf, ysgrifennwch adran arall yn rhoi casgliadau byr a chrynodeb yn crynhoi eich gwaith. Anelwch am tua 5000 o eiriau (nid yw hyn yn cynnwys yr adolygiad llenyddiaeth wedi'i ailgylchu).

Ar ôl i chi orffen ysgrifennu'r adroddiad ac yn barod i'w gyflwyno, darllenwch drwyddo eto fel cyfanwaith er mwyn cael gwared ar gamgymeriadau teipio a sillafu, rhoi sylw i frawddegau aneglur neu anghyflawn a graffeg wael. Mae hefyd yn haws sylwi ar gamgymeriadau a rhesymeg anghydlynol yng ngwaith pobl eraill nag yw hi yn eich gwaith eich hun, felly byddai'n syniad cyfnewid eich adroddiad drafft gyda rhywun arall, a bod yn olygyddion copi i'ch gilydd. Gall hyn wneud gwahaniaeth enfawr i ansawdd eich adroddiad ac i'r marc a gewch.

Crynodeb i gynulleidfa cyffredinol

Ar ôl i chi ysgrifennu eich adroddiad cyfan, mae angen i chi baratoi dau grynodeb hanner tudalen o'ch gwaith. Mae'r cyntaf yn grynodeb i gynulleidfa gyffredinol, tra bod yr ail yn grynodeb wyddonol wedi'i anelu at wyddonwyr proffesiynol eraill. Er bod y crynodebau hyn yn mynd ar flaen eich adroddiad, gyda'i gilydd ar un dudalen ar ôl y dudalen deitl, ond cyn y tabl cynnwys, ni allwch eu hysgrifennu nes bod gweddill eich adroddiad wedi'i orffen yn llwyr. Y dasg, ar gyfer y ddau, yw cysoni hanfod eich adroddiad i ychydig o frawddegau clir ar y lefel briodol ar gyfer dau gynulleidfa wahanol iawn. Felly, mae'n rhaid i chi fod yn hollol glir yn eich meddwl eich hun beth yw hanfod eich gwaith, ac felly mae'n rhaid ichi fod wedi ei hysgrifennu eisoes.

Mae'r crynodeb ar gyfer cynulleidfa gyffredinol wedi'i anelu at bobl sydd, er bod ganddynt ddiddordeb cyffredinol mewn pynciau gwyddonol, heb unrhyw hyfforddiant perthnasol penodol mewn ffiseg na hyd yn oed gwyddoniaeth gyffredinol. Efallai y byddwch chi'n meddwl am fyfyriwr Safon Uwch (o unrhyw bwnc) fel eich darllenydd yma. Defnyddiwch yr ychydig frawddegau y mae'r gofod yn ei alluogi i roi pwnc eich gwaith mewn cyd-destun, egluro sut mae eich gwaith yn ymwneud â materion cyfoes, a soniwch am gymwysiadau posib. Cyfeiriwch a un neu ddau o ganfyddiadau allweddol a sut maent yn cysylltu â'r materion hyn. Dywedwch pam eich bod chi'n meddwl ei fod yn bwysig astudio pwnc eich prosiect. Rhaid i chi ysgrifennu hwn mewn iaith bob dydd ac osgoi derminoleg dechnegol neu jargon yn gyfan gwbl. Fel arfer, defnyddir crynodebau i gynulleidfa cyffredinol (neu grynodebau lleyg) mewn ceisiadau ymchwil er mwyn galluogi cyrff cyllido i gyfathrebu beth yw manteision yr ymchwil eu bod yn ariannu. Mae datganiadau i'r wasg ac eitemau byr ar dudalennau papurau newydd gwyddonol yn perthyn i'r categori hwn.

Mae'r crynodeb gwyddonol yn cyflawni diben gwahanol. Fe'i hanelir at wyddonwyr, ond nid o reidrwydd o'r union arbenigedd a'r prosiect. Dylech barhau i sôn am yr hyn sy'n cymell eic gwaith, ond mae mwy o bwyslais ar y dulliau a ddefnyddiwyd a'r canlyniadau a gafwyd. Gwnewch yn siŵr bod y grynodeb yn cynnwys yr holl eiriau allweddol y gallai gwyddonydd sy'n darllen ar frys fod yn chwilio amdanynt: deunyddiau a gwrthrychau a astudiwyd a'r dulliau a ddefnyddir. Dylid cynnwys canfyddiadau allweddol hefyd. Yma, gallwch chi gymryd yn ganiataol y bydd eich darllenwyr yn gyfarwydd yn gyffredinol â'r pwnc. Fodd bynnag, dylid osgoi byrfoddau anhysbys a therminoleg hynod arbenigol. Eich cynulleidfa darged yw gwyddonwyr proffesiynol o unrhyw arbenigedd - yn ddelfrydol, dylai fiolegwyr a ffisegwyr (a'r holl wyddonwyr eraill) allu cael y darlun eang yn crynodebau ei gilydd. Defnyddir crynodebau gwyddonol yn bennaf mewn canolfannau data o lenyddiaeth gwyddonol a hwyluso chwilota am eiriau allweddol - cofiwch eich chwiliad llenyddiaeth eich hun a pha mor bwysig oedd crynodebau da, dealladwy i chi ar y cam hwnnw.

Adborth cyn cyflwyno

Os ydych yn dymuno cyngor unigol ar syt i ysgrifennu eich adroddiad, gallwch ddangos i'ch goruchwyliwr rhai o'r diagramau rydych yn bwriadu eu cynnwys, ac amlinelliad o strwythur y ddogfen. Gallwch hefyd drafod eich dadleuon a chasgliadau gyda'r goruchwyliwr. Gallwch dderbyn cyngor ar ffyrdd i wneud eich cyflwyniad mor glir a chywir a phosib.

Fodd bynnag, nodwch na ddylai goruchwyliwr ddarllen adroddiad drafft na rhoi adborth ar ddogfen gyflawn cyn cyflwyno'r gwaith yn swyddogol - mae'n rhaid i chi gymryd cyfrifoldeb am eich gwaith.

Adroddiad terfynol

Dylech gyflwyno dau gopi o'r adroddiad terfynol, wedi'u rhwymo, i'r Swyddfa Gyffredinol ar ddechrau'r Wythnos Adolygu. Yn ogystal, uwch lwythwch gopi sydd yn union yr un fath i'r gweinydd prosiectau, yn ôl yr arfer.