[English]

Cynllun y prosiect

Mae'r cynllun prosiect yn ddogfen fer (uchafswm o ddwy dudalen) sy'n rhoi manylion ynghylch y camau y mae angen i chi eu cymryd, a'r drefn i'w gwneud, er mwyn cwblhau eich prosiect. Gall hyn fod ar ffurf rhestr neu dabl ond mae'n rhaid iddo fod yn ddigon cynhwysfawr i'ch galluogi chi a'ch goruchwyliwr i fonitro cynnydd yn ystod y cyfnod arbrofi. Dylai cynllun y prosiect gynnwys tabl o gerrig milltir sydd â dyddiad sy'n benodol i'ch ffordd chi o fynd at y prosiect.

Mae'n rhaid i'r cynllun prosiect hefyd gael adran adnoddau lle rydych yn disgrifio unrhyw adnoddau allanol yr ydych eu hangen, ac ar ba bwynt yn y prosiect y bydd angen y rhain. Mae hyn yn cynnwys eitemau y mae angen eu prynu, gwrthrychau i'w hadeiladu gan y gweithdai, ac unrhyw fewnbwn angenrheidiol arall gan bobl eraill heblaw amdanoch chi a'ch goruchwyliwr. Dylech hefyd sôn yma os yw eich prosiect yn dibynnu ar dywydd penodol ar adegau penodol (er nad oes modd i'r Sefydliad warantu y caiff hyn ei ddarparu yn ôl y gofyn!) a'ch bod yn gwneud darpariaethau eraill rhag ofn na fydd hynny'n bosibl.

Os oes angen i chi gael rhywbeth wedi'i adeiladu gan y gweithdai, dylai eich cynllun prosiect gynnwys cynllun dylunio terfynol y mae eich goruchwyliwr a staff y gweithdy wedi cytuno arno gyda chi.

Gwnewch yn siŵr eich bod chi a'ch goruchwyliwr yn trafod eich cynllun prosiect yn fanwl cyn i chi ei gyflwyno.