[<] [>]
[English]

Prosiectau Ffiseg ar gyfer myfyrwyr bl.3 a bl.4


Strategaeth ymchwil i'r llenyddiaeth

Strategaeth ymchwil i'r llenyddiaeth

Ar ddechrau wythnos 4, dylech gyflwyno dogfen dwy-dudalen yn dangos y strategaeth yr ydych wedi'i defnyddio i ddod o hyd i lenyddiaeth wedi'i chymeradwyo ar eich pwnc. Gall hyn fod ar ffurf tabl neu graffeg, neu gyfuniad o'r ddau. Diben yr ymarfer hwn yw sicrhau bod eich ymchwil llenyddiaeth mor gynhwysfawr ag y mae angen iddo fod heb eich arwain ymhell o destun eich prosiect. Dylech ddefnyddio'r ddogfen hon i drafod eich ymdrech darllen llenyddiaeth gyda'ch goruchwyliwr. Myfyrwyr ph375 yn uunig sydd gyflwyno hwn fel gwaith i'w asesu, ond mae'n ymarfer gwerth chweil beth bynnag.

Byddai disgrifiad ar ffurf tabl o'ch chwiliadau ar y Web of Knowledge yn edrych rhywbeth fel hyn:

rhif ymholiad trawiadau sylwadau
1 "renewable energy" 1733 rhy eang - rhaid cyfyngu i un math
2 "renewable energy" AND wind 322 yn dal yn rhy eang - rhaid defnyddio geiriau allweddol sy'n debygol o'i gyfyngu
3 "renewable energy" AND "turbine*" 105 set dderbyniol
4 "renewable energy" AND solar ...
Word cloud generated from search 3.

Mae'n rhaid i chi hefyd ddadansoddi'r crynodebau (abstracts) i chwilio am eiriau allweddol cyffredin - gellid defnyddio'r rhain i fireinio ymhellach eich chwiliadau, yn ogystal ag i adnabod cysyniadau pwysig yn eich maes. Gallwch wneud hyn trwy ddefnyddio beiro uwcholeuo ar bapur neu drwy farcio geiriau allweddol drwy ddefnyddio meddalwedd prosesu testun. Ond ffordd gyfleus i roi cynnig cyntaf arni yw rhedeg ffeil destun gyda'r crynodebau (dim gormod - neu bydd yn rhewi eich porwr) drwy Wordle. Beth bynnag a wnewch, bydd angen i chi ddarllen y rhan fwyaf o'ch crynodebau - rheswm cryf dros gymryd peth amser yn llunio strategaeth chwilio glyfar!

Yn olaf, ceisiwch grwpio eich crynodebau yn ddosbarthiadau sydd ag is-bwnc cyffredin. Gallech ddisgrifio'r dadansoddiad hwn ar ffurf graff gyda swigod croestorri o faint gwahanol, yn dibynnu ar pa mor gyffredin yw rhyw agwedd benodol. Yn seiliedig ar hyn, dylech ddewis nifer o bapurau o bob un o'r swigod, gan anelu at gael trosolwg eang o bob agwedd ar y pwnc gan fynd yn fanylach yn y meysydd pwysicaf sydd agosaf at bwnc eich prosiect eich hun. Ar ôl trafod gyda'ch goruchwyliwr a dewis detholiad o efallai 15-20 o bapurau, gallwch wedyn fynd ymlaen i gael gafael ar y papurau eu hunain a dechrau eu darllen ar gyfer eich adolygiad llenyddiaeth. Efallai y bydd yn rhaid i chi ddod yn ôl i chwilio os yw cynnwys y papurau hyn yn awgrymu agwedd newydd nad oeddech wedi'i hystyried cyn hynny.

I grynhoi, dylai eich dogfen ymchwil i'r llenyddiaeth gynnwys tair adran:

  1. trosolwg o'r chwiliadau rydych wedi eu defnyddio gyda'u allweddeiriau a nifer y trawiadau,
  2. dadansoddiad o allweddeiriau neu bynciau cyffredin yn y crynodebau, heblaw am yr allweddeiriau rydych chi wedi'u defnyddio yn y chwiliad,
  3. dadansoddiad o gydberthnasau rhwng pynciau yn y crynodebau, sy'n eich galluogi i ddewis y papurau mwyaf perthnasol i'w darllen.

Newidwyd y cynnwys: ruw/140924