[<] [>]
[English]

Prosiectau Ffiseg ar gyfer myfyrwyr bl.3 a bl.4


Adolygiad llenyddiaeth

Adolygu llenyddiaeth

Cynllun Marcio

10%Cyflwyniad i'r pwnc a datganiad o'r cwestiwn ymchwil dan sylw
5%Trosolwg o'r ffiseg sylfaenol a'r theori y mae'n seiliedig arno
20%Ffocws, pa mor berthnasol a chyflawn yw'r adolygiad llenyddiaeth mewn perthynas â'r cwestiwn ymchwil
15%Adolygiad beirniadol o'r llenyddiaeth sy'n ymwneud â'r cwestiwn ymchwil
10%Trafod y materion nad ydynt wedi cael sylw digonol yn y llenyddiaeth bresennol am y maes
10%Ansawdd y cyfeiriadau (references), eu nifer a pha mor berthnasol ydynt
5%Gwaith annibynnol wrth chwilio am lenyddiaeth
10%Eglurder cyffredinol y cyflwyniad a chydbwysedd y cynnwys
10%Arddull yr adroddiad: hawdd ei ddarllen, gramadeg, sillafu, bod yn gryno
5%Ansawdd a pherthnasedd diagramau eglurhaol

Mae'r adolygiad llenyddiaeth yn draethawd ysgrifenedig sy'n crynhoi'r llenyddiaeth/deunydd darllen am eich maes a bydd yn gefndir i'ch prosiect chi. Er mwyn sefyll ar ysgwyddau'r cewri, mae angen i ni adnabod y cewri yn gyntaf! Ar gyfer y rhan fwyaf o fyfyrwyr mae dyddiad cyflwyno'r adolygiad tua diwedd semester 1. Mae myfyrwyr gradd gyfun sydd ar ph356 yn cyflwyno eu hadolygiadau gyda'r cynllun prosiect wedi wythnos 3 yn semester 2. Mae'r myfyrwyr sy'n mynd i Svalbard ar phm59 yn ei gynnwys yn eu hadroddiad terfynol.

Dechreuwch gyda chyflwyniad byr i'ch prosiect eich hun, gan nodi'r cwestiwn sylfaenol yr ydych yn mynd i'r afael ag ef, a rhowch drosolwg/cyflwyniad byr o'r fethodoleg yr ydych yn rhagweld y byddwch yn ei defnyddio. Wedyn ewch ati i drafod yn fanwl y llenyddiaeth sydd ar gael ynghylch y ffiseg cefndir, cymwysiadau posibl, methodolegau sy'n debyg ac yn wahanol. Byddwch wedi nodi papurau perthnasol a'u categoreiddio yn ystod eich chwilio, a bydd ychydig yn rhagor ohonynt wedi dod i'r golwg wrth i chi ddarllen y rheiny.

Dylech osgoi dyfynnu air am air o bapurau. Yn y gwyddorau, mae'n arfer cyffredin i aralleirio cynnwys cyhoeddiad arall a rhoi'r cyfeiriad ato ar gyfer darllen pellach. Rydych yn rhoi gwerth ychwanegol i'ch darllenydd y tu hwnt i gynnwys y papurau unigol drwy dynnu sylw at y cysylltiadau rhyngddynt a dehongli datblygiad syniadau dros gyfnod o amser. Am y rheswm hwn, mae'n bwysig bod eich testun yn naratif cydlynol sy'n tynnu ar y cyfeiriadau unigol yn ôl yr angen yn hytrach na bod yn rhestr sy'n crynhoi papurau unigol.

Dylech anelu i ysgrifennu tua 2500 gair ar gyfer yr adolygiad llenyddiaeth, gan gynnwys y cyflwyniad ond heb gynnwys y cyfeiriadau. Mae arweiniad pellach ynghylch cyfeirnodi llenyddiaeth i'w gael yn yr arweiniad ar gyfer ysgrifennu adroddiad neu bapur da.

Dylech gynnwys eich adolygiad llenyddiaeth yn eich adroddiad terfynol wahân er mwyn i fod yn gyflawn, ond wrth gwrs, ni chaiff ei farcio eto ar ddiwedd y flwyddyn. Gosodwch yr adolygiad llenyddiaeth rhwng y cyflwyniad i'ch adroddiad terfynol a'r disgrifiad o'ch gweithdrefn arbrofol. Os oes gennych lenyddiaeth ychwanegol i'w drafod, a ddaeth i'ch sylw wedi i chi ysgrifennu yr adolygiad llenyddiaeth, ychwanegwch bennod arall gyda'r teitl llenyddiaeth ychwanegol a'i osod yn dilyn eich adolygiad gwreiddiol a chyn eich pennod ar yr arbrawf.


Newidwyd y cynnwys: ruw/100702