[<] [>]
[English]

Prosiectau Ffiseg ar gyfer myfyrwyr bl.3 a bl.4


Llawlyfr prosiectau

Prosiectau - beth yw'r pwynt?

Mae'r prosiect yn rhoi modd i chi ddefnyddio eich gwybodaeth am ffiseg a'ch sgiliau datrys problemau er mwyn mynd i'r afael â phroblem benodol. Mae'r broblem, a'r dull o fynd ati i'w datrys, yn unigryw i chi - mae pob prosiect yn wahanol, a chi sy'n gyfrifol am baratoi, cynllunio, ei gynnal, a llunio adroddiad arno. Bydd eich goruchwyliwr prosiect yn eich cyflwyno i'r pwnc a bydd ar gael i roi cyngor a chymorth i chi, ond chi sy'n gyfrifol am y prosiect a chi sydd i benderfynu yn fanwl sut i'w wneud. Ar y diwedd, byddwch yn ysgrifennu traethawd, h.y. adroddiad prosiect manwl, y gallwch ymfalchïo ynddo a'i ddangos i gyflogwyr posibl yn ogystal â ffrindiau a theulu.

Ein prosiectau

The physics project modules.

Mae pob myfyriwr ffiseg yn ymgymryd â phrosiect ymchwil ar destun a ddewisir o blith amrywiaeth eang o opsiynau a ddarperir gan yr Adran. Mae pob prosiect yn cynnwys adolygiad llenyddiaeth, cynllunio, gwaith ymarferol a chyflwyno gwybodaeth. Mae modiwlau prosiect gwahanol ar gyfer myfyrwyr sydd ar gynlluniau gradd gwahanol ac â phrofiad gwahanol, ond mae ganddynt i gyd strwythur cyffredin: adnabod ac astudio llenyddiaeth berthnasol, cynllunio gwaith, gwneud eich ymchwiliad gwyddonol eich hun, ac yn olaf cyflwyno ac adrodd ar y gwaith.

Prosiectau Blwyddyn 3

fg37540 Prosiect (40cr) - Hwn yw'r modiwl prosiect ar gyfer pob myfyriwr sydd ar gwrs ffiseg gradd sengl (yn cynnwys PSP ac Astroffiseg). Mae'n para drwy gydol y flwyddyn ac yn werth traean o'ch credydau am y flwyddyn. Gan y bydd y prosiect ar y raddfa yma yn brofiad newydd i'r rhan fwyaf o fyfyrwyr, caiff y prosiect ei strwythuro i flociau gyda nifer o aseiniadau bychain drwy gydol y flwyddyn er mwyn sicrhau eich bod yn parhau ar y trywydd cywir drwy gydol y prosiect. Yn gyffredinol mae myfyrwyr yn gweithio mewn parau ar brosiectau Blwyddyn 3, ond caiff y prif gydrannau a asesir eu marcio ar gyfer y myfyrwyr yn unigol - gweler Gwaith Tîm oddi isod am y manylion. Nid oes gwahaniaeth rhwng prosiectau Blwyddyn 3 ar gyfer myfyrwyr BSc a myfyrwyr MPhys, ac mae parau cymysg yn eithaf cyffredin.

fg35620 Prosiect (20cr) - Mae'r prosiect hwn ar gyfer myfyrwyr sydd ar radd gyfun neu radd prif gwrs/is gwrs. Mae ganddo yr un strwythur â'r fersiwn 40 credyd ond llai o aseiniadau, h.y. rydych yn dysgu yr un technegau ar gyfer ymchwil gwyddonol, er -o reidrwydd- nid i'r un dyfnder. Yma eto, byddwch yn gweithio mewn parau fel arfer, er nid yw hyn yn bosibl bob amser oherwydd nifer llai o fyfyrwyr graddau cyfun. Er bod eich prosiect yn gyfan gwbl yn semester 2, bydd angen i chi ddewis eich prosiect ar ddechrau semester 1.

Prosiectau Blwyddyn 4

fgm5860 Prif Brosiect - Hwn yw'r modiwl prosiect ar gyfer myfyrwyr blwyddyn olaf MPhys, ac eithrio'r rhai fydd yn astudio yn Svalbard yn semester 2. Mae'n gywerth â hanner eich credydau blwyddyn olaf. Fel pob prosiect gwyddonol, mae'n cynnwys ymchwilio'r llenyddiaeth, cynllunio, ymchwilio gwyddonol a chyflwyno adroddiadau. Gan eich bod eisoes wedi cael profiad o brosiect estynedig blwyddyn, dylech fod yn gallu cymryd cyfrifoldeb am drefnu eich gwaith - am y rheswm hwn, nid oes unrhyw aseiniadau yn ystod y prosiect ar y camau unigol ac eithrio'r adolygiad llenyddiaeth. Er hynny, dylech weithio yn ôl yr un strwythur, a bydd eich goruchwylydd yn rhoi cyngor i chi pan fo angen. Yn Blwyddyn 4, byddwch yn gweithio ar eich pen eich hun. Mae'r prosiect yn rhedeg drwy gydol y flwyddyn. Mae gennych fwy o ddarlithoedd yn semester 1, ac felly rhaniad credydau tybiannol yw 20:40 rhwng y ddau semester. Dylech anelu at gael eich gwaith ar y llenyddiaeth a'r cynllunio prosiect wedi eu gorffen cyn gwyliau'r Nadolig.

fgm5920 Prosiect Llai - Prosiect amgen yw hwn ar gyfer myfyrwyr sy'n mynd i Svalbard. Mae'n rhaid i chi orffen cyn y Nadolig a'ch bod yn gadael am y Gogledd tywyll a rhewllyd. Mae'r prosiect hwn felly yn llawer byrrach na'r prif brosiect ond dylai gwmpasu pob agwedd ar waith prosiect fel arfer. Os yr oeddech yn cynllunio i fynd i'r Svalbard ond ddim yn gallu mynd am unrhyw reswm, gwnewch yn siŵr eich bod yn siarad gyda'ch goruchwylydd a'r cydlynydd prosiect cyn gynted ag sy'n bosibl fel y gellir ehangu'r prosiect i fod yn brif brosiect.

Amserlen y prosiect

The phases of each project.

Mae'r prosiect wedi ei strwythuro yn gamau gwahanol: y cam ymchwil i lenyddiaeth, cam cynllunio'r prosiect, cyfnod ymchwilio a cham y lledaenu. Nid oes raid i'r camau hyn redeg yn olynol, sef yn syth ar ôl ei gilydd, e.e. efallai y byddwch am wneud ychydig o arbrofion cychwynnol i benderfynu rhwng dulliau gwahanol wrth lunio'r cynllun prosiect. Gall eich goruchwyliwr eich cynghori ar sut orau i symud ymlaen os nad ydych yn siŵr. Mae'r ffigur yn dangos amserlen ganllaw ar gyfer pob un o'r modiwlau prosiect.

Sesiwn gyflwyno a dewis prosiectau

Mae'r prosiect yn dechrau gyda sesiwn gyflwyno yn ystod Wythnos y Glas, ac yna ceir ychydig o ddyddiau i chi benderfynu ar bwnc yr hoffech chi ei wneud o'r rhestr o ddisgrifiadau prosiect. Mae'r goruchwylwyr wedi nodi os credent fod prosiect yn arbennig o addas i fyfyrwyr ag arbenigedd penodol neu ar gyfer myfyrwyr gradd cydanrhydedd neu radd gyffredin. Er hynny, dim ond arweiniad yw hyn, ac mae croeso i chi ddewis unrhyw bwnc sy'n mynd â'ch bryd. Ewch ar bob cyfrif i siarad â goruchwylwyr posibl i gael gwybod mwy am y prosiectau sy'n eich denu. Os oes gennych ryw ddiddordeb mewn pwnc penodol nad yw ar y rhestr, siaradwch ag aelod o staff i weld a oes modd teilwra prosiect o gwmpas eich diddordeb. Dylech ddarparu rhestr o'ch pedwar hoff brosiect gyda'r prosiectau yn nhrefn eich dewis erbyn y dyddiad cau a nodir yn y tabl isod. Byddwn yn ceisio darparu ar gyfer cynifer o ddewisiadau cyntaf ag y bo modd. I ddewis, ewch i'r dudalen dewis prosiect ar gyfer Blwyddyn 3 neu Blwyddyn 4.

Bydd yna hefyd seminar gorfodol ar ddechrau'r tymor gan y swyddog diogelwch ynghylch asesu risg. Ar ôl hynny, bydd angen i chi ddarllen rheoliadau diogelwch yr adran a llofnodi eich bod wedi gwneud hynny.

Y cam ymchwil i lenyddiaeth

Bydd y disgrifiad prosiect yn cynnwys ychydig o awgrymiadau pa erthyglau adolygu a ffynonellau eraill i chi ddechrau arni. Ond cofiwch nad yw'r rhestr hon, yn fwriadol, yn agos at fod yn gyflawn. Ar ôl darllen y testunau rhagarweiniol hyn, dylech fynd ati i ddarllen astudiaethau llenyddiaeth sylweddol pellach, gan ganolbwyntio'n bennaf ar lenyddiaeth wedi'i chymeradwyo; gallwch chwilio am y rhain drwy ddefnyddio'r gronfa ddata Web of Knowledge. Wrth gwrs, gallwch ategu at hyn drwy ddefnyddio llyfrau a safleoedd gwe arbenigol. Mae Wikipedia (neu, o ran hynny, unrhyw wyddoniadur arall) yn fan cychwyn da i ddod yn gyfarwydd â phwnc gwyddonol, ond nid yw'n ffynhonnell addas ynddo'i hun. Os ydych chi'n mynd yn sownd wrth chwilio am ffynonellau, holwch eich goruchwyliwr, ond cofiwch y bydd yn gofyn yn fanwl sut rydych chi wedi mynd ati i chwilio eisoes.

Dylai myfyrwyr ar fg375 gyflwyno dogfen un dudalen sy'n disgrifio eu strategaeth ymchwil llenyddiaeth ar ôl wythnos 3 (gweler y dyddiadau yn y tabl isod). Mae hwn yn gyflwyniad ar y cyd sydd werth 5% o fg375 (nid yw myfyrwyr ar y modiwlau eraill yn cael credyd am hwn ond efallai y byddent yn gweld y dasg o gymorth i'w hymchwil ar y llenyddiaeth). Yn bennaf mae'n fodd i ffocysu eich ymdrechion i ymchwilio'r llenyddiaeth. Defnyddiwch y ddogfen i drafod eich strategaeth gyda'ch goruchwyliwr - efallai y bydd yn gallu meddwl am ychydig o eiriau allweddol nad ydych wedi'u hystyried wrth ddechrau'r gwaith.

Nawr mae'n amser mynd ati i ddarllen rhai o'r papurau yr ydych wedi dod o hyd i'w crynodebau yn eich ymchwil llenyddiaeth. Efallai y bydd angen i chi fynd ar ôl mwy o bapurau os sonnir am rai eraill yn y rhai sydd gennych eisoes, ond byddwch yn ofalus i beidio â chael eich arwain i lawr gormod o lwybrau, oherwydd...
...wedi wythnos 10 (wythnos 3 yn sem. 2 i fyfyrwyr cydanrhydedd), dylech gyflwyno adolygiad llenyddiaeth llawn. Mae hwn yn naratif sy'n manylu ar gefndir eich prosiect ymchwil, gan gyfeirio at waith arbrofol a damcaniaethol blaenorol yn y maes a dylech gyflwyno'r gwahanol ddehongliadau yr ydych wedi'u darllen yn y llenyddiaeth. Yn Blwyddyn 3, mae'r adolygiad llenyddiaeth yn gyflwyniad ar y cyd gan y grŵp prosiect. Ar gyfer myfyrwyr fg375 neu fg356, mae'n cyfrif 15%. Os ar fg370 neu fgm58, mae'r adolygiad llenyddiaeth a'r cynllun prosiect yn cael eu cyflwyno fel un ddogfen, a gyda'i gilydd maent werth 15%. Nid yw myfyrwyr sy'n mynd i Svalbard, ac sydd ar fgm59, yn cyflwyno adolygiad llenyddiaeth fel dogfen ar wahân ond yn hytrac mae'n rhaid iddynt gynnwys adolygiad llenyddiaeth yn yr adroddiad terfynol.

Mae'n syniad da i ddechrau cynllunio eich arbrawf wrth i chi weithio ar y llenyddiaeth. Dim ond hyn a hyn o bapurau y gallwch eu treulio mewn diwrnod, a bydd gwneud mwy o waith ymarferol ochr yn ochr â'r darllen yn sicrhau na fyddwch yn mynd ar goll ac yn boddi yn y llenyddiaeth.

Pwysiad asesu

356 370 375 m58 m59
ymchwil llenyddiaeth - - 5% - -
adolygiad llenyddiaeth 15% 15%15% 15% *
cynllun y prosiect 15% 5% -
canlyniadau rhagarweiniol - - 5% - -
adroddiad terfynol 45% 45% 45% 60% 85%
cyflwyniad llafar 15% 15% 15% 15% -
cynnydd 10% 5% 10% 10% 15%
aseiniadau rheoli prosiect - 20% - - -
(* The phm59 lit. rev. is part of the final report.)

Cam cynllunio

Mae cynllunio yn bwysig oherwydd bydd angen i chi wneud y defnydd gorau o'r amser a'r adnoddau sydd ar gael yn semester 2. Beth yw nod neu amcan eich astudiaeth? Pa arbrofion (neu gyfrifiant, deilliannau damcaniaethol...) y mae angen i chi eu gwneud i gyflawni'r nod hwnnw, ac ym mha drefn? A oes adegau lle mae'n rhaid gwneud darpariaeth ar gyfer dau gynllun arall yn dibynnu ar ganlyniad arbrawf (os felly, ystyriwch wneud yr arbrawf hwnnw cyn cytuno'n derfynol ar gynllun os yw'n bosibl)? Pa adnoddau allanol (amser staff, mynediad i labordy, amodau'r tywydd, amser gweithdy, cydrannau i'w prynu a'u postio) yr ydych eu hangen? Trafodwch hyn i gyd gyda'ch goruchwyliwr cyn cwblhau eich cynllun i wneud yn siŵr bod yr amserlen yn realistig a'r adnoddau ar gael. Cadwch wyliau'r Pasg yn glir - byddwch yn falch o gael rhywfaint o amser heb ei drefnu tuag at y diwedd...

Os ydych angen unrhyw beth wedi'i adeiladu gan y gweithdai, gwnewch frasluniau clir a darllenadwy i raddfa, yn dangos y gwrthrych o ddwy ochr o leiaf. Yna trafodwch y peth gyda'ch goruchwyliwr, a bydd ef/hi yn gallu eich cyflwyno i staff y gweithdy i drafod eich cynllun ymhellach. Gwnewch unrhyw newidiadau i'ch braslun yn ôl eu hargymhelliad a chyflwynwch fersiwn terfynol clir ohono gyda'ch cynllun prosiect. Mae'n rhaid archebu unrhyw offer neu gyflenwadau sydd eu hangen ar gyfer y prosiect, ar ôl ymgynghori â'r goruchwyliwr, drwy reolwr y labordy.

Os yr ydych yn gweithio mewn parau, gwnewch yn siŵr bod eich cynllun yn datgan yn glir pwy fydd yn gyfrifol am ddarparu pa elfennau o'r ymchwiliad ac erbyn pryd. Rydych yn gyfrifol ar y cyd am lwyddiant y prosiect cyfan, felly gwnewch yn siŵr bod pob un ohonoch yn gwybod beth sydd angen ei wneud a beth a ellir ei ddisgwyl gan y llall.

Yn fg375 a fg356, mae'r cynllun prosiect (un ar gyfer pob grŵp) yn cyfrannu 5% neu 15% i'ch marc yn y drefn honno. Dylai'r cynlluniau prosiect yma gael eu cyflwyno erbyn y dyddiad cyflwyno perthnasol. Mae myfyrwyr sydd ar fg370 yn cyflwyno eu cynllun fel atodiad i'w dogfen adolygiad llenyddiaeth. Nid oes angen i fyfyrwyr Blwyddyn 4 ar fgm58 neu fgm59 gyflwyno cynllun prosiect ond mae'n rhaid iddynt ddangos bod eu cynllun gwaith yn addas mewn trafodaethau gyda'u goruchwylydd. Nodwch fod cael adnoddau priodol i'r cynllun prosiect yn amod er mwyn bwrw ymlaen gyda'ch gwaith arbrofol. Yn ogystal, mae angen i bob myfyriwr sy'n cychwyn ar brosiectau arbrofol baratoi asesiad risg ffurfiol gan ddefnyddio'r ffurflen PA berthnasol gyda'i cynllun prosiect, a rhaid i fyfyrwyr sy'n cynnal ymchwil sy'n cynnwys pobl (gan gynnwys arolygon) neu anifeiliaid asesu goblygiadau moesegol eu gwaith gan ddefnyddio'r ffurflen PA ar-lein.

Dyddiadau pwysig yn y sesiwn hwn

356370375m58m59
sesiwn gyflwyno
gweler amserlen wythnos gyflwyno
dewis prosiect [bl.3] [bl.4]
Mer 30 Med 2pm
ymchwil llenyddiaeth
Llu 19 Hyd 2pm*
adolygiad llenyddiaeth
Llu 15 Chw 2pm* Llu 14 Rha 2pm* (rhan o'r adr. terfynol)
cynllun prosiect
Llu 15 Chw 2pm* (rhan o'r adol. llen.) Gwe 18 Rha 2pm*
asesiadau risg a moeseg
Llu 15 Chw 2pm* Mer 20 Ion 2pm* Llu 19 Hyd 2pm
canlyniadau rhagarweiniol
Llu 15 Chw 2pm*
adroddiad terfynol
Maw 4 Mai 2pm Llu 17 Mai 2pm Llu 14 Rha 2pm
cyflwyniad llafar
10pm y noson cyn eich cyflwyniad (wythnos adolygu)
356370375m58m59
*) Cyflwynir y dogfennau hyn ar y cyd gan bob grŵp prosiect ym ml.3.

Mae'r dyddiadau cyflwyno yn anodd. Mae cosb 100% ar gyfer unrhyw gyflwyno hwyr. Os oes rheswm da pam eich bod angen estyniad, siaradwch â'r tiwtor blwyddyn ymhell cyn y dyddiad cau, a bydd yn ymgynghori â'ch goruchwyliwr. Mae'r rhain yn achosion eithriadol - nid yw cynllunio gwael yn rheswm da!

Cliciwch ar y dolenni yn y tabl i gael arweiniad pellach ynghylch y rhannau unigol sy'n cael eu hasesu.

Cam ymchwiliol

Gallwch weithio yn y labordy pa bryd bynnag y mae ar agor (fel arfer 9.30am tan 5pm) a heb fod yn cael ei ddefnyddio ar gyfer dosbarthiadau eraill, ond peidiwch â dibynnu bod ar y labordy ar gael ar adegau eraill, yn enwedig yn ystod gwyliau'r Pasg! Os yw eich prosiect yn ymwneud â gweithio yn y labordai ymchwil, bydd angen i chi weld y Swyddog Diogelwch ar gyfer cael hyfforddiant diogelwch. Trefnwch amseroedd y gallwch ddefnyddio offer yno drwy gytundeb â defnyddwyr eraill.

Os yr ydych ar fg375, dylech gyflwyno dogfen fer wedi wythnos 3 o semester 2 yn disgrifio eich canlyniadau rhagarweiniol. Dylai hwn ddangos bod eich offer yn gweithio fel y'u bwriadwyd, a'ch bod yn cael y math o ganlyniadau y gellid eu disgwyl. Nid oes angen dehongli unrhyw ddata ar yr adeg hon. Mae'r adroddiad rhagarweiniol yn werth 5% o fg375; nid yw myfyrwyr ar fodiwlau eraill yn cyflwyno eu canlyniadau rhagarweiniol.

Ar ôl trafod eich canlyniadau cyntaf gyda'ch goruchwyliwr, gallwch benderfynu ar unrhyw newidiadau a allai fod yn angenrheidiol i'ch cynllun gwreiddiol. Yn dilyn hynny, bydd y casglu data yn dechrau o ddifri. Cadwch lygad ar y canlyniadau wrth iddynt ddod i mewn - efallai y byddwch am wyro oddi ar eich cynllun os cewch ganlyniadau annisgwyl. Fodd bynnag, os yr ydych yn gweithio mewn tîm, mae'n rhaid i chi drafod a chytuno ar newidiadau o'r fath o fewn y grŵp - nid ydych yn gallu rhoi'r gorau i elfen o'r gwaith ymchwil y mae eich partner yn dibynnu arno. Siaradwch â'ch goruchwyliwr os ydych yn gyffrous ynghylch peth o'r data neu os nad ydych yn siŵr beth i'w wneud ohonynt. Mae'n aml yn help i drafod eich syniadau gyda rhywun arall, er mwyn rhoi ffocws i'ch meddwl gymaint â dim byd arall, felly ewch ati i siarad gyda myfyrwyr eraill ar eu blwyddyn olaf i weld sut y maen nhw'n dod ymlaen gyda'u prosiect nhw. Efallai eu bod wedi datblygu techneg dadansoddi data a allai fod o gymorth gyda'ch data chwithau, hefyd! Fel bob amser, cofiwch fod cydweithio yn dda, ond nid yw llên-ladrad.

Y cam lledaenu

Ar ddiwedd eich prosiect, mae'n amser dweud wrth y byd am yr hyn yr ydych wedi'i ganfod - gelwir hyn yn rhannu neu ledaenu eich canlyniadau. Mewn gwyddoniaeth, mae hyn fel arfer yn digwydd ar ffurf adroddiadau ysgrifenedig a chyflwyniadau llafar, felly byddwn yn gwneud y ddau yn y modiwlau hyn.

Dylech gyflwyno eich adroddiad prosiect wedi ei rwymo yn y Swyddfa Gyffredinol erbyn y dyddiad cau perthnasol yn ogystal â chyflwyno copi ar-lein sy'n union yr un fath. Mae'n rhaid i bob myfyriwr (gan gynnwys y rhai sy'n gweithio mewn grwpiau) gyflwyno adroddiad awdur unigol. Caiff yr adroddiad terfynol ei farcio'n ddwbl gan y goruchwylydd ac aelod arall o'r staff. Caiff y marciau eu cymedroli i sicrhau bod yr holl adroddiad yn cael eu marcio i'r un safon. Mae pwysiad asesiad cymharol yr adroddiad yn gwahaniaethu yn y modiwlau gwahanol, ond ym mhob achos yr adroddiad yw y brif gydran - felly mae'n werth cymryd gofal arbennig gyda hwn.

Dylai'r adroddiad gynnwys yr adolygiad llenyddiaeth er mwyn cael dogfen gyflawn, er na fydd hwn yn cael ei farcio eto. Rhaid i'r adroddiad hefyd gynnwys datganiad yn egluro beth oedd cyfraniad penodol pob awdur i'r prosiect.

Bydd seminar fydd yn para ar ddiwedd y sesiwn, lle y bydd pob myfyriwr yn rhoi cyflwyniad unigol am ganlyniadau eu prosiect mewn cyflwyniad llafar 15-20 munud. Ar ôl pob cyflwyniad, bydd cyfle i staff a myfyrwyr ofyn cwestiynau, a byddem yn annog myfyrwyr i gyfrannu at y drafodaeth hon. Mae'r cyflwyniad yn cyfrannu 15% at y marc cyffredinol ar gyfer fg370, fg375, fg356 neu fgm58 (nid oes cyflwyniad llafar yn fgm59). Caiff y marciau eu dyfarnu gan aelod o staff presennol, gan gynnwys o leiaf dau a byddant hwy yn mynychu'r sesiwn seminar cyfan.

Trefniadau goruchwylio

Pwy yw pwy

cydlynydd y modiwlRudi Winteryst. 2.11
uwch swyddog arbrofolDave Langstaffyst. 2.09
swyddog diogelwchDave Langstaffyst. 2.09
tiwtor bl.3Xing Liyst. 3.20
tiwtor bl.4Youra Taroyanyst. 3.11
darl. rheoli prosiect (fg370)Rachel Crossyst. 2.13
pennaeth adranAndrew Evansyst. 2.49

Dylech gwrdd â'ch gor­uchwyl­iwr am y tro cyntaf cyn gynted ag y mae'r prosiectau wedi eu penodi ar ddiwedd wythnos 1. Mae hyn yn cynnwys myfyrwyr cydanrhydedd, er nad yw eu prosiect wir yn dechrau tan yr ail semester. Yn y cyfarfod cyntaf hwnnw, gallwch ofyn i'r goruchwyliwr unrhyw gwestiynau sydd gennych am y disgrifiad prosiect, a bydd y goruchwyliwr yn rhoi gwybodaeth ychwanegol i chi ac efallai yn dangos i chi'r offer arbenigol y byddwch yn ei ddefnyddio. Ar ôl y cyfarfod cyntaf hwn dylech fedru crynhoi beth fydd cynnwys eich prosiect yn gyffredinol, petai rhywun yn gofyn i chi hynny yn y dafarn, dyweder. Dylech hefyd fod yn gwybod ble i ddechrau chwilio am lenyddiaeth, h.y. eich bod wedi sylwi ar rai geiriau allweddol a phwysig i chwilio amdanynt.

Yn ystod y cyfarfod cyntaf, dylech gytuno gyda'ch goruchwyliwr ar slot rheolaidd sy'n gyfleus i'r ddau ohonoch ar gyfer cyfarfod bob pythefnos, a dylai'r ddwy ochr gadw at hyn a rhoi gwybod i'r llall os bydd angen aildrefnu'r cyfarfod am ryw reswm. Mae'r cyfarfodydd bob pythefnos hyn i fod i sicrhau y gallwch chi gael cyfle i sôn am eich cynnydd, trafod syniadau newydd gyda rhywun arall, cael mynediad at adnoddau y bydd eu hangen arnoch efallai a sicrhau yn gyffredinol bod eich prosiect yn aros ar y trywydd iawn. Mae'r cyfarfodydd yn orfodol (a chaiff presenoldeb ei fonitro) ond chi sydd i osod yr agenda - mae'n bwysig eich bod yn rhagweithiol yn eu cylch. Mae'r goruchwylwyr yno i helpu a'ch cynghori, ac nid i roi cyfarwyddiadau i chi ynghylch sut i fynd ymlaen.

Cynllun marcio cynnydd

35% :=tystiolaeth o waith gan fyfyriwr drwy gydol y prosiect (e.e. dyddiadur lab) ond nid oes unrhyw ganlyniadau y gellir eu defnyddio
40% :=cynnydd ar rai amcanion - ychydig iawn o fewnbwn annibynnol ond cafwyd peth canlyniadau
50% :=wedi cyflawni rhai amcanion, cynnydd ar fwy na hanner ohonynt - gwelwyd peth mewnbwn annibynnol
60% :=wedi cyflawni'r rhan fwyaf o amcanion - mewnbwn annibynnol amlwg
70% :=wedi cyflawni'r holl amcanion - mewnbwn annibynnol sylweddol
80% :=wedi cyflawni y tu hwnt i ddisgwyliadau neu waith o safon uchel iawn sy'n bodloni'r holl amcanion - gwaith sydd yn annibynnol ar y cyfan
>90% :=gwaith gwreiddiol o safon uchel iawn yn cynnig cynnydd yn y maes, gwaith y gellir ei gyhoeddi ac sydd fwy neu lai wedi'i wneud yn gyfan gwbl annibynnol

Cyn i chi ddechrau ar unrhyw waith arbrofol, mae angen i chi gynnal asesiad o'r risgiau a goblygiadau moesegol eich prosiect. Os yw'ch gwaith yn cynnwys gwaith labordy neu waith ymarferol arall, mae'n rhaid i chi gynnal asesiad risg ffurfiol gan ddefnyddio'r ffurflen hon. Trafodwch hyn gyda'ch goruchwyliwr, gan ymgynghori â'r swyddog diogelwch os oes gennych unrhyw amheuaeth. Mae angen diwygio hyn pryd bynnag y byddwch yn penderfynu newid y weithdrefn arbrofol mewn modd sy'n effeithio ar ddiogelwch. Yn yr un modd, os yw'ch ymchwil yn cynnwys pobl neu anifeiliaid mewn unrhyw ffurf, rhaid i chi ddefnyddio ffurflen asesu foesegol PA. Unwaith eto, trafodwch unrhyw ystyriaethau moesegol gyda'ch goruchwyliwr cyn cyflwyno eich ffurflen.

Bydd y goruchwyliwr yn rhoi marc cynnydd i chi ar ddiwedd y prosiect, sy'n cyfrif 5% ar gyfer fg370, 10% ar gyfer fg375, fg356 neu fgm58, neu 15% ar gyfer fgm59. Mae'r marc cynnydd yn nodi pa mor dda yr ydych wedi perfformio yn erbyn yr amcanion a'r cerrig milltir sydd yn nisgrifiad y prosiect a pha mor annibynnol yr ydych wedi gweithio. Mae annibyniaeth yn y cyd-destun hwn yn golygu eich bod wedi ysgogi'r prosiect gyda'ch syniadau eich hun, ac nid eich bod wedi gweithio heb ymgynghori â'ch goruchwyliwr. Caiff y marc cynnydd ei ddyfarnu i bob aelod o'r grŵp yn unigol

Petai problemau yn codi rhyngoch chi a'ch goruchwyliwr, dylid ymgynghori â'r cydlynydd modiwl yn y lle cyntaf, gan apelio'n olaf i'r Pennaeth Adran.

Gwaith tîm

(ffynhonnell anhysbys)

Anaml y mae gwyddonydd yn gweithio ar ei ben ei hun. Pan fyddwch yn edrych ar unrhyw bapur gwyddonol, byddwch fel arfer yn gweld fod yna o leiaf dau awdur (myfyriwr ôl-raddedig a'r goruchwylydd) ac weithiau mae yna gannoedd (e.e. yn yr arbrofion ffiseg gronynnau enfawr yn CERN). Mae pob awdur yn gyfrifol am y papur yn ei gyfanrwydd, er mai rhan yn unig o'r gwaith y byddant wedi ei wneud. Mae hyn yn golygu bod yna gydbwysedd rhwng ymddiriedaeth a beirniadaeth gyfeillgar er mwyn sicrhau fod pawb yn cael eu rhan yn iawn ac yn tynnu eu pwysau.

Credwn ei bod yn bwysig eich bod yn ymarfer yr elfen hon o waith gwyddonol. Am y rheswm yma, caiff prosiectau Blwyddyn 3 eu cyflawni mewn parau yn gyffredinol. Bydd hyn yn eich helpu i gynllunio, rheoli ac adrodd ar eich gwaith fel tîm ac i werthfawrogi rôl hanfodol pob aelod o'r tîm yn y prosiect yn ei gyfanrwydd. Am y rheswm hyn, mae rhai o gydrannau y prosiect a asesir yn gyflwyniadau ar y cyd. Mae i fyny i chi sut i ddosbarthu'r gwaith, gan wneud defnydd o gryfderau aelodau'r tîm, ond yn y diwedd rydych yn gyfrifol ar y cyd a bydd y marc a gewch yn farc ar y cyd ar gyfer yr elfennau yma. Mae dau eithriad: mae'r cyflwyniad llafar yn elfen unigol ac mae'r adroddiad terfynol yn adroddiad unigol ar y prosiect grŵp.

Os yr ydych yn cael anhawster i gydlynu a dosbarthu'r gwaith yn eich grŵp neu yn meddwl nad yw eich partner yn tynnu pwysau, siaradwch â hwy yn gyntaf. Efallai mai'r cyfan sydd ei angen yw i chi weithio gyda'ch gilydd i oresgyn maen tramgwydd. Os nad yw hyn yn gweithio, trefnwch gyfarfod grŵp gyda'ch goruchwylydd a thrafodwch ffyrdd ymlaen. Os bydd popeth arall yn methu, siaradwch â chydlynydd y modiwl.

Llên-ladrad

Er bod gwaith tîm yn cael ei annog (a hyd yn oed ei angen yn achos prosiectaubl.3), eich cyfrifoldeb chi y cydnabod y cymorth, y data, y syniadau, y diagramau ac ati a gewch gan eraill. Byddai datblygiad gwyddoniaeth yn amhosibl pe bai pob prosiect ymchwil yn gorfod dechrau o'r egwyddorion cyntaf, ond nid oes esgus dros beidio â sôn am y gwaith a wneir gan eraill.

Sicrhewch eich bod yn credydu'r ffynonellau a ddefnyddiwch, p'un a ydynt yn bobl sy'n eich helpu'n uniongyrchol neu drwy deunyddiau ysgrifenedig. Os nad oes cyfeirnod nesaf at ddiagram, ffigur neu ganlyniad, yr awgrym yw eich bod wedi ei lunio eich hun. Os yw'n ymddangos nad dyna'r achos, rydych chi'n euog o lên-ladrad.

Mae llên-ladrad yn drosedd ddifrifol ymhlith gwyddonwyr, ac mae rheolau'r Brifysgol yn nodi cosbau difrifol mewn achosion o gopïo neu wneuthuriad deunydd heb ei gyfeirio. Gan fod y cosbau'n cynyddu gyda lefel gyrfa'r myfyriwr a nifer y credydau yn y modiwl, gall achosion llên-ladrad yn y prosiect gynyddu yn rhwydd ac arwain at waharddiad effeithiol o'ch gradd, hyd yn oed am drosedd gyntaf. Peidiwch â risgio'ch gradd!

Polisi ailsefyll

Mae methiannau ar y modiwlau prosiect yn anaml iawn gan fod pobl yn gallu dewis eu testun ac yn cael eu sbarduno gan eu prosiect. Fodd bynnag, nodwch na alwch raddio oni bai eich bod wedi llwyddo yn eich prosiect, ni waeth pa mor dda eich marciau mewn modiwlau eraill.

Polisi ailsefyll - Os bydd yn angenrheidiol i ailsefyll, bydd y Bwrdd Arholi adrannol yn penderfynu yr union drefniadau yn dibynnu ar y cynnydd yr ydych wedi ei wneud dros gyfnod eich prosiect. Fel arfer, bydd yn rhaid i chi i ail-gyflwyno unrhyw asesiadau yr ydych wedi eu methu. Oni bai bod y Bwrdd Arholi yn dyfarnu ailsefyll llawn ar sail feddygol neu dosturiol, y marc uchaf a ellir ei ddyfarnu wrth ailsefyll yw 40% yn bl.3 neu 50% yn bl.4.

Dyddiad cau sydd wedi ei fethu - Ni fydd myfyrwyr sydd, heb reswm da, yn methu â chyflwyno adroddiadau ffurfiol erbyn y dyddiad cyflwyno, neu sy'n methu â rhoi eu cyflwyniad llafar, fel arfer yn cael ailsefyll yn unol â rheoliadau'r Brifysgol ar gyfer absenoldebau heb ganiatâd arholiadau.

Llên-ladrad - Mae myfyrwyr sy'n euog o lên-ladrad yn fforffedu eu hawl i ailsefyll yn unol â rheoliadau'r Brifysgol.

Ar nodyn mwy ysgafn ...

Gobeithiaf y byddwch yn cael eich ysgogi gan eich prosiect a'i weld yn ddiddorol. Bydd rhywfaint ohono yn waith caled, ond wrth i chi gael ei amsugno i'r gwaith, bydd yn brofiad sy'n rhoi boddhad. Y chi sy'n penderfynu ar drywydd eich prosiect, ac felly gallwch reoli pa mor ddiddorol bydd y gwaith! Cofiwch y gallwch siarad gyda eich goruchwylydd - gwnewch ddefnydd o'r cyfarfodydd gyda hwy. Cofiwch hefyd i siarad gyda'ch gilydd, p'un ai yn y grŵp prosiect neu yn siarad gyda myfyrwyr sy'n gwneud prosiect gwahanol. Mae rhannu profiad bob amser yn helpu.

Mwynhewch eich prosiect!


Newidwyd y cynnwys: ruw/200922