[English]

Adroddiad y prosiect

Cynllun marcio

5%Quality, comprehensiveness and appropriateness of the general audience summary
5%Quality, comprehensiveness and appropriateness of the scientific abstract
10%Dealltwriaeth gyffredinol
5%Trosolwg o'r prosiect
10%Crynodeb o'r ffiseg sylfaenol a'r theori y mae'n seiliedig arno
15%Dulliau'r ymchwiliad a'r weithdrefn arbrofi
20%Canlyniadau: cywirdeb a chyflwyniad, gan gynnwys graffiau, tablau a barrau gwallau
15%Dehongliad a chasgliadau
15%Arddull ac eglurder yr adroddiad: gramadeg, sillafu, cydbwysedd cynnwys, ansawdd diagramau

Yr adroddiad prosiect yw'r prif allbwn o'ch prosiect. Dylai gael ei ysgrifennu yn y fath ffordd fel y byddai person sy'n wyddonol lythrennog nad ydynt yn arbenigo yn eich maes penodol chi yn gallu'i ddilyn. Mae'r adroddiad yn gyhoeddiad gwyddonol, wedi'i anelu at gynulleidfa nad ydych yn eu hadnabod, ac nid dim ond y bobl sy'n ei farcio. Am y rheswm hwn, mae'n bwysig eich bod yn cymryd gofal arbennig ynghylch y cynnwys yn ogystal â'i gyflwyniad. Gwnewch sawl copi wedi'i rwymo, i'w cyflwyno i'r adran ac i ddarpar gyflogwyr ac efallai i bobl sydd wedi eich cefnogi yn ystod eich astudiaethau.

Ysgrifennu'r adroddiad

Mae canllawiau cyffredinol ar ysgrifennu adroddiadau i'w cael yn y canllawiau i ysgrifennu adroddiad neu bapur da. Mae hwn yn disgrifio'n fanwl strwythur unrhyw gyhoeddiad ymchwil, ac mae hefyd yn berthnasol i adroddiadau ar brosiectau. Yn benodol, sylwch fod yn rhaid i'r adroddiad gyflwyno amcanion, canlyniadau a chasgliadau'r prosiect mewn ffordd resymegol; nid yw adroddiad cam wrth gam o droeon a stori'r prosiect yn dderbyniol.

Dylech gynnwys eich adolygiad llenyddiaeth fel pennod ar wahân er mwyn i'r adroddiad terfynol fod yn gyflawn, ond wrth gwrs ni chaiff ei farcio eto ar ddiwedd y flwyddyn. Cadwch y canlyniadau a'r drafodaeth arnynt (sef eich dehongliad o'r canlyniadau) ar wahân. Ar ôl i chi orffen y penodau mwyaf, ysgrifennwch adran arall yn rhoi casgliadau byr a chrynodeb yn crynhoi eich gwaith. Anelwch am tua 5000 o eiriau (nid yw hyn yn cynnwys yr adolygiad llenyddiaeth wedi'i ailgylchu).

Ar ôl i chi orffen ysgrifennu'r adroddiad ac yn barod i'w gyflwyno, darllenwch drwyddo eto fel cyfanwaith er mwyn cael gwared ar gamgymeriadau teipio a sillafu, rhoi sylw i frawddegau aneglur neu anghyflawn a graffeg wael. Mae hefyd yn haws sylwi ar gamgymeriadau a rhesymeg anghydlynol yng ngwaith pobl eraill nag yw hi yn eich gwaith eich hun, felly byddai'n syniad cyfnewid eich adroddiad drafft gyda rhywun arall, a bod yn olygyddion copi i'ch gilydd. Gall hyn wneud gwahaniaeth enfawr i ansawdd eich adroddiad ac i'r marc a gewch.

Adborth cyn cyflwyno

Os ydych yn dymuno cyngor unigol ar syt i ysgrifennu eich adroddiad, gallwch ddangos i'ch goruchwyliwr rhai o'r diagramau rydych yn bwriadu eu cynnwys, ac amlinelliad o strwythur y ddogfen. Gallwch hefyd drafod eich dadleuon a chasgliadau gyda'r goruchwyliwr. Gallwch dderbyn cyngor ar ffyrdd i wneud eich cyflwyniad mor glir a chywir a phosib.

Fodd bynnag, nodwch na ddylai goruchwyliwr ddarllen adroddiad drafft na rhoi adborth ar ddogfen gyflawn cyn cyflwyno'r gwaith yn swyddogol - mae'n rhaid i chi gymryd cyfrifoldeb am eich gwaith.

Adroddiad terfynol

Dylech gyflwyno dau gopi o'r adroddiad terfynol, wedi'u rhwymo, i'r Swyddfa Gyffredinol ar ddechrau'r Wythnos Adolygu. Yn ogystal, uwch lwythwch gopi sydd yn union yr un fath i'r gweinydd prosiectau, yn ôl yr arfer.